นางสาวสิริการ ประทุมทาน
นักเรียนชั้น ม. 6/1

เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
เป็นอันดับที่ 4 ของระดับชั้น มีคะแนนเฉลี่ย 3.96
ขอให้ประสบผลสำเร็จในด้านการเรียนตามที่คาดหวัง
ให้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563