Online  56  คน        
 ครู   นักเรียน

    ส่ง sms :
   ยืนยันตัวเลข 890
ปีนี้ไม่มีจัดให้ไปเที่ยวดรีมเวอร์หรอคะ วอนจัดให้เด็กๆได้ไปด้วยเถอะคะทัศนศึกษาปีนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรยม.2ได้ไปไกล้มาก อยากไปดรีมเวอร์คะมาสนับสนุนทีค้าาาา🙏  [17/1/2563]
งานปีใหม่ปีนี้ปล่อยนักเรียนบ้างไม่ได้หรอคะ  [22/12/2562]
แล้วทำไมวันเรียนปกติถึงใส่กีฬาสีมาไม่ได้คะบางคนทำผ้าขี้ริ้วไปแล้วค่าา  [18/12/2562]
ทำไมต้องใส่เสื้อกีฬาสีมางานปีใหม่ด้วยทุกปีก็แล้วแต่เด็กไม่ใช่หรอผอ.มาอ่านด้วยค่ะช่วยนึกถึงเด็กด้วยนานๆทีโรงเรียนจะทำให้เด็กมีความสุข  [18/12/2562]
กระทรวงศึกษาธิการเคยกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับทรงผมนักเรียนเอาไว้เมื่อปี 2556 ว่า “นักเรียนหญิง ให้ไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ยาวก็ให้รวบให้เรียบร้อย” โดยไม่มีการกำหนดความยาว แนวทางดังกล่าวถูกเป  [18/12/2562]
อ่านทั้งหมด

รายชื่อครูที่ปรึกษา ชั้น ม.1
ชั้น  ชื่อ - นามสกุล  รูป
ม.1/1  นางสาวนันทิพร วงษ์ดาว   แสดงตารางสอน
ม.1/1  นางสาวยุวดี พุทสอน   แสดงตารางสอน
ม.1/2  นางสาวสุกัญญา มารอด   แสดงตารางสอน
ม.1/3  นายจีระศักดิ์ กลมวง   แสดงตารางสอน
ม.1/4  นางสาวจีระวรรณ พรศิริ   แสดงตารางสอน
ม.1/4  นายพีรพงศ์ ปลาสกุล   แสดงตารางสอน
ม.1/5  นางสาวสิริลักษณ์ ภัทรเวียงกาญจน์   แสดงตารางสอน
ม.1/5  นายสิทธา ทับปิ่นทอง   แสดงตารางสอน
ม.1/6  นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล   แสดงตารางสอน
ม.1/7  นายมนตรี แต่งจันทร์   แสดงตารางสอน
ม.1/7  นางสาวณัฐกาญจน์ จานแก้ว   แสดงตารางสอน
ม.1/8  นายกฤษกร พ่วงอยู่   แสดงตารางสอน
ม.1/8  นางจันทนา ศรีบูจันดี   แสดงตารางสอน
ม.1/8  นายพิสิฐ บุญมา   แสดงตารางสอน
ม.1/8  นายเกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์   แสดงตารางสอน
ม.1/9  นางสาวอัญชลิกา นันทเกษมกาญจน์   แสดงตารางสอน
ม.1/9  นางสาวดาหวัน เฉลิมจรัสกุล   แสดงตารางสอน
ม.1/10  นายธนวุฒิ จันทีเทศ   แสดงตารางสอน
ม.1/10  นางสาวรุจิเรข ฉอยทิม   แสดงตารางสอน
รายชื่อครูที่ปรึกษา ชั้น ม.2
ชั้น  ชื่อ - นามสกุล  รูป
ม.2/1  ว่าที่ร.ต.หญิงทิพย์มาศ สำแดง   แสดงตารางสอน
ม.2/1  นายศักดิ์สิทธิ์ ใจผ่อง   แสดงตารางสอน
ม.2/2  นางสุพรรษา เจริญบุตรานนท์   แสดงตารางสอน
ม.2/2  นางมนทิรา มะม่วงชุม   แสดงตารางสอน
ม.2/3  นางสาวนภาภางค์ ครุฑากูล   แสดงตารางสอน
ม.2/3  นางนันทนา วิราศรี   แสดงตารางสอน
ม.2/4  นางสาวปวีณา ปูชะพันธ์   แสดงตารางสอน
ม.2/5  นายกันต์กวี ครุรัตน์ศิริพิมุก   แสดงตารางสอน
ม.2/5  นางฐาณิชนันท์ ใจจริง   แสดงตารางสอน
ม.2/6  นางสาวพลิมา อุตตโรพร   แสดงตารางสอน
ม.2/6  นางกันหา อินจีน   แสดงตารางสอน
ม.2/7  นายเอนก สุทธิสินทอง   แสดงตารางสอน
ม.2/7  นางสาวณัฐชนก บุตรดาวงษ์   แสดงตารางสอน
ม.2/8  นางสาวภัทรชนก อ่วมสุวรรณ   แสดงตารางสอน
ม.2/8  นางนรางกูร สังข์กระแสร์   แสดงตารางสอน
ม.2/9  นายจิรภัทร์ เหลืองวัฒนวิไล   แสดงตารางสอน
ม.2/9  นางสาวเอมอร จันทร   แสดงตารางสอน
ม.2/10  นายนรุตม์ รัชชประภาพรกุล   แสดงตารางสอน
ม.2/10  นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์   แสดงตารางสอน
รายชื่อครูที่ปรึกษา ชั้น ม.3
ชั้น  ชื่อ - นามสกุล  รูป
ม.3/1  นายณัฐพล กลีบสัตบุตร   แสดงตารางสอน
ม.3/1  นางสรินยา พรหมมา   แสดงตารางสอน
ม.3/2  นางสาวสุพรรณี ยิ่งทวีศักดิ์   แสดงตารางสอน
ม.3/2  นางอรอนงค์ ชัยประเสริฐ   แสดงตารางสอน
ม.3/3  นางสาววันลิษา ขำอิ่ม   แสดงตารางสอน
ม.3/3  นายอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์   แสดงตารางสอน
ม.3/4  นายอรรถพล ศรัทธาผล   แสดงตารางสอน
ม.3/4  นางสาววรางคณา ภีระบุณานนท์   แสดงตารางสอน
ม.3/5  นายสุรเดช ทองอ่อน   แสดงตารางสอน
ม.3/5  นางปราณี เทพเทียน   แสดงตารางสอน
ม.3/6  นางสาวกนกพร จันทรศร   แสดงตารางสอน
ม.3/7  นางสาวยุภา เกิดศิริ   แสดงตารางสอน
ม.3/7  นางสาวผกาภัทร ธรรมบัญชา   แสดงตารางสอน
ม.3/8  นางสาวกรรณิการ์ กล้าสืบการ   แสดงตารางสอน
ม.3/8  นางสาวกัญญารัตน์ เรือนอินทร์   แสดงตารางสอน
ม.3/9  นางสาวณพชนก สุวรรณมณี   แสดงตารางสอน
ม.3/10  นางสาวบุษยมาศ อินทร์พรหม   แสดงตารางสอน
รายชื่อครูที่ปรึกษา ชั้น ม.4
ชั้น  ชื่อ - นามสกุล  รูป
ม.4/1  นางสาวดิฐารัตน์ ลีวรางกุล   แสดงตารางสอน
ม.4/1  นางสาวจิรนันท์ ฮวยแหยม   แสดงตารางสอน
ม.4/2  นายชวกร คงกะเรียน   แสดงตารางสอน
ม.4/2  นางนาตยา ศรสุวรรณ   แสดงตารางสอน
ม.4/2  นายยุทธิชัย อวยชัย   แสดงตารางสอน
ม.4/3  นางวิพาดา อินทวิชัย   แสดงตารางสอน
ม.4/3  นางสาวศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์   แสดงตารางสอน
ม.4/4  นางสาวนิติยา จันทะสี   แสดงตารางสอน
ม.4/4  นางปันน์ญะพัทธ์ ชินวัฒนกาญจน์   แสดงตารางสอน
ม.4/5  นายก่อกิจ ธีราโมกข์   แสดงตารางสอน
ม.4/6  นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด   แสดงตารางสอน
ม.4/6  นางสาวณัฐชฎา ทองเอีย   แสดงตารางสอน
ม.4/7  นางสาวนิจพิชา ตันสุวรรณ   แสดงตารางสอน
ม.4/7  ว่าที่ร.ต.หญิงจินตนา ตะพัง   แสดงตารางสอน
ม.4/8  นางสาวกมลชนก หาดรื่น   แสดงตารางสอน
ม.4/9  นางวาสนา บัวแสง   แสดงตารางสอน
รายชื่อครูที่ปรึกษา ชั้น ม.5
ชั้น  ชื่อ - นามสกุล  รูป
ม.5/1  นายเกรียงไกร จันหอม   แสดงตารางสอน
ม.5/1  นางสาวฐิตารีย์ สำเภา   แสดงตารางสอน
ม.5/2  นางสาวน้ำฝน วัฒนะไชยศรี   แสดงตารางสอน
ม.5/2  นางการะเกษ อ่อนแก้ว   แสดงตารางสอน
ม.5/3  นายธวัชชัย วิเศษสิงห์   แสดงตารางสอน
ม.5/3  นางสาวปัทวรรณ เชื้อชาย   แสดงตารางสอน
ม.5/4  นางวรรณี แก้วอุปการ   แสดงตารางสอน
ม.5/4  นายเคบอย สินสุพรรณ์   แสดงตารางสอน
ม.5/5  นายประณต ฉัฐมะ   แสดงตารางสอน
ม.5/5  นางสาวจิรฐา เทือกเถา   แสดงตารางสอน
ม.5/6  นางสาวศิริพร วัชรชัยโสภณสิริ   แสดงตารางสอน
ม.5/6  นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์   แสดงตารางสอน
ม.5/7  นายสมชาติ ตรียินดี   แสดงตารางสอน
ม.5/7  นางสาวอลิสา ป่วนเดช   แสดงตารางสอน
ม.5/8  นายประสาน สีสันต์   แสดงตารางสอน
ม.5/8  นายวัฒนา ปลาตะเพียนทอง   แสดงตารางสอน
ม.5/8  นางอภินันท์ สีสันต์   แสดงตารางสอน
ม.5/10  นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์   แสดงตารางสอน
รายชื่อครูที่ปรึกษา ชั้น ม.6
ชั้น  ชื่อ - นามสกุล  รูป
ม.6/1  นางนิชนันท์ จันหอม   แสดงตารางสอน
ม.6/2  นายพรพีระ สังข์กระแสร์   แสดงตารางสอน
ม.6/2  นางเฉิดโฉม ลอยพโยม   แสดงตารางสอน
ม.6/3  นายเชลงศักดิ์ ศักดิ์สิทธิวงศ์   แสดงตารางสอน
ม.6/3  นายรติ จิรนิรัติศัย   แสดงตารางสอน
ม.6/4  นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ   แสดงตารางสอน
ม.6/4  นางดารารัตน์ ศรีธงไชยะ   แสดงตารางสอน
ม.6/5  นายสุขสันต์ จตุปาริสุทธิศีล   แสดงตารางสอน
ม.6/5  นางสาวชมพูนุท คำธารา   แสดงตารางสอน
ม.6/6  นางสมพร ภูมเรศ   แสดงตารางสอน
ม.6/6  นางสาวไพเราะ กาฬภักดี   แสดงตารางสอน
ม.6/7  นางสาวปานรวี ภูศรี   แสดงตารางสอน
ม.6/8  นางดุจดาว นุชนุ่ม   แสดงตารางสอน
ม.6/8  นางสาววราพร น้อยเกตุ   แสดงตารางสอน
ม.6/9  นายสัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา   แสดงตารางสอน

โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โทร.034-541044, Fax.034-542205 เว็บมาสเตอร์ ครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง