Online  36  คน        
 ครู   นักเรียน
   ภาพกิจกรรมของโรงเรียน จาก Facebook......   
  ประชาสัมพันธ์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 More...
[ยุวดี@24/1/2562 ]
  วันที่ 30 สิงหาคม 2561 รองพิทักษ์ อยู่เป็นสุข ร่วมจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวและมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน More...
[วัฒนา@31/8/2561 ]
  กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ระหว่างวันที่ 13-15 ธันวาคม 2560 More...
[วัฒนา@14/12/2560 ]
  วันเสาร์ที่๖ พฤษาภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมได้จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการโรงเรียนคุณธรรม ณห้องประชุมใต้ตึก๕ อาคารเจ้าคุณทองดำ More...
[เกษมสิทธิ์@6/5/2560 ]
  วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จัดการประเมินโรงเรียนปลอดบุหรี่โดยคณะกรรมการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ ณ ห้องประชุมเจ้าคุณทองดำ More...
[เกษมสิทธิ์@22/3/2560 ]
  ในวันพุธที่ ๒๒ มีนาคม พศ ๒๕๖๐ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมได้มีการประกาศผลสอบและประชุมเครือข่ายประจำปีการศึกษา๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@22/3/2560 ]
  โครงการขับเคลื่อนงานตามแผนประชารัฐร่วมใจป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[เกษมสิทธิ์@9/2/2560 ]
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอความอนุเคราะห์ในการให้ข้อมูลการติดตามการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย More...
[เกษมสิทธิ์@9/2/2560 ]
  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยาศึกษา เขต ๘ ติดตามนิเทศโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[เกษมสิทธิ์@9/2/2560 ]
  บรรยากาศการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ม.๑ วันที่ ๓๐ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ค่ายลูกเสือสิทธิศึกษา อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี More...
[เกษมสิทธิ์@3/2/2560 ]
  บรรยากาศการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ม.๒ วันที่ ๒๕-๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ค่ายสิทธิศึกษา อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี More...
[เกษมสิทธิ์@3/2/2560 ]
  กิจกรรมแนะแนวสัญจรที่โรงเรียนธีรศาสตร์ งานแนะแนวร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ More...
[เกษมสิทธิ์@3/2/2560 ]
  รวมภาพการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ม.๓ ๒๓- ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ More...
[เกษมสิทธิ์@3/2/2560 ]
  พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวารครบ ๑๐๐ วัน โดยคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ร่วมจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ More...
[เกษมสิทธิ์@3/2/2560 ]
  ประชุมครูประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เวลา ๑๕:๓๐ - ๑๗:๔๕ น. More...
[เกษมสิทธิ์@19/1/2560 ]
  คณะกรรมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา จัด X-Ray นักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปี ๒๕๕๙ ณ หอประชุม สุทินศักดิ์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เวลา ๐๘:๐๐ - ๑๐:๓๐ น. More...
[เกษมสิทธิ์@19/1/2560 ]
  โครงการคิดเป็นทำเป็น กิจกรรมค่ายคณิตสาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันที่ ๑๘-๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมเจ้าคุณทองดำ อาคาร ๕ More...
[เกษมสิทธิ์@18/1/2560 ]
  แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ณ ห้องประชุมเจ้าคุณทองดำ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ More...
[เกษมสิทธิ์@18/1/2560 ]
  รับเงินรางวัล การแข่งขันฟุตซอลภายในโรงเรียน วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ More...
[เกษมสิทธิ์@18/1/2560 ]
  ต้อนรับครูชาวต่างชาติ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ More...
[เกษมสิทธิ์@18/1/2560 ]
  กิจกรรมงานปีใหม่คณะผู้บริหารและคณะครู วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ More...
[เกษมสิทธิ์@18/1/2560 ]
  รับมอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ๖ มกราคม ๒๕๖๐ More...
[เกษมสิทธิ์@18/1/2560 ]
  คณะผู้บริหารและครูคืนความสุข มอบของขวัญปีใหม่นักเรียนในโอกาส เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ More...
[เกษมสิทธิ์@4/1/2560 ]
  กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๐ More...
[เกษมสิทธิ์@4/1/2560 ]
  กิจกรรมทัศนศึกษา : กราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระบรมมหาราชวัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ More...
[เกษมสิทธิ์@4/1/2560 ]
  กิจกรรมทัศนศึกษาชมละครเวทีเรื่องพระเจ้าตากสินมหาราช ตอน ศึกกู้ชาติ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) More...
[เกษมสิทธิ์@4/1/2560 ]
  สคส ปีใหม่ 2560
[สุขสันต์@30/12/2559 ]
  สคส ปีใหม่ 2560
[สุขสันต์@30/12/2559 ]
  สคส ปีใหม่ 2560
[สุขสันต์@30/12/2559 ]
  กิจกรรมประเมินโรงเรียนสุขภาพ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมแก้วกัลยา โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[เกษมสิทธิ์@23/12/2559 ]
  กิจกรรมแนะแนวอาชีพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ More...
[เกษมสิทธิ์@23/12/2559 ]
  กิจกรรมทัศนศึกษา กรุงเทพมหานคร - กราบพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ - ทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้ More...
[เกษมสิทธิ์@23/12/2559 ]
  กิจกรรมการประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อม โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@23/12/2559 ]
  ประกาศโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เรื่อง นโยบายการส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@21/12/2559 ]
  กิจกรรมการตรวจสุขภาพด้วยตัวเอง (ระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔) จัดขึ้น ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔:๔๐-๑๕.๓๐ น. More...
[เกษมสิทธิ์@20/12/2559 ]
  การอบรมการขับขี่ปลอดภัย โดยวิทยากร จาก บริษัทโล้วเฮงหมง มอเตอร์ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเจ้าคุณทองดำ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[เกษมสิทธิ์@19/12/2559 ]
  โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เอื้อเฟื้ออำนวยความสะดวกให้สมาคมกลุ่มชาวไร่อ้อยเขต ๗ ประชุมแนวทางการปฏิบัติในการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานผลิตน้ำตาล ณ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@15/12/2559 ]
  รับมอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรม นายประทีป หวานชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม มอบเกียรติบัตรจากการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา More...
[เกษมสิทธิ์@14/12/2559 ]
  บำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ครบ 50 วัน ถวายแด่ในหลวง More...
[เกษมสิทธิ์@14/12/2559 ]
  โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ร่วมกับเทศบาลตำบลท่ามะกา จัดการประชุมการจัดการการคัดแยกขยะในโรงเรียน ณ ห้องประชุมเจ้าคุณทองดำอาคาร ๕ เวลา ๑๓:๓๐ - ๑๕:๓๐ น. More...
[เกษมสิทธิ์@14/12/2559 ]
  การประชุมกลุ่มเชิงปฏฺบัติการ สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน (กลุ่มเป้าหมาย) More...
[เกษมสิทธิ์@30/11/2559 ]
  พิธีถวายพวงมาลา พระมหาธีรราชเจ้า More...
[เกษมสิทธิ์@29/11/2559 ]
  ติว ม.๓ ม. ๖ O-Net 59 More...
[เกษมสิทธิ์@29/11/2559 ]
  โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะอาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@29/11/2559 ]
  การประชุมผู้ปกครองและลงทะเบียนเรียนซ้ำ วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@29/11/2559 ]
  สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี จัดงานเสวนา "การสร้างองค์ความรู้การบริหารจัดการสถานศึกษา" ณ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี More...
[เกษมสิทธิ์@24/11/2559 ]
  งานพยาบาลโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ร่วมกับเหล่ากาชาด จังหวัดกาญจนบุรี และ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ประจำเดือน ๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. โอกาสนี้ จึงเชิญชวนผู้ปกครอง นักเรียน ครู และผู้ที่สนใจบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ในเวลาข้างต้น ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[เกษมสิทธิ์@24/11/2559 ]
  โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ร่วมกับส่วนงานราชการ เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ พนักงานภาครัฐ และเอกชน พสกนิกร ชาวอำเภอท่ามะกา เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความดี โดย นายอำเภอท่ามะกา ร่วมกิจกรรม ในเวลา ๐๗.๐๐-๑๐.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โพธารากุล โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี More...
[เกษมสิทธิ์@23/11/2559 ]
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม โดยครูขวัญจิตร ยิ่งยวด หัวหน้ากลุ่มสาระฯ จัดสอบธรรมศึกษาในสนามหลวง เพื่อน้อมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๒๑ พ.ย. ๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@21/11/2559 ]
  โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๖ ในกลุ่มวิชา ศิลปะ ดนตรี และนาฎศิลป์ วันที่ ๑๗-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@17/11/2559 ]
  วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม โดยนายประทีป หวานชิต ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม แปรตัวอักษรเป็นรูปเลขเก้าไทย (๙) ในหัวใจ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ More...
[เกษมสิทธิ์@17/11/2559 ]
  ด้วยงานพยาบาล โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ร่วมกับเหล่ากาชาด จังหวัดกาญจนบุรี และ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ประจำเดือน ๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น. โอกาสนี้ จึงเชิญชวนผู้ปกครอง นักเรียน ครู และผู้ที่สนใจบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ในเวลาข้างต้น ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[เกษมสิทธิ์@14/11/2559 ]
  โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม โดยผู้อำนวยการประทีป หวานชิต คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน จัดสถานที่ ต้อนรับแบะเชิญชวน เกษตรกรชาวนา นำข้าวมาขายเพื่อช่วยแบ่งเบาปัญหาข้าวราคาถูกของชาวนา โดยเชิญชวนชาวนาและผู้ปกครองนักเรียนในละแวกใกล้เคียงนำข้าวมาใช้สถานที่โรงเรียนขายได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น More...
[เกษมสิทธิ์@9/11/2559 ]
  โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จัดต้อนรับครูย้าย กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทยที่ย้ายมาจากโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน ในการนี้ คณะผู้บริหาร นำโดยผู้อำนวยการประทีป หวานชิต และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ร่วมต้อนรับ ครูจีระวรรณ พรศิริ และคณะที่เดินทางมาส่ง ณ ห้องประชุมเกียรติยศ อาคาร ๒ แก้วกัลยา โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ในวันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@7/11/2559 ]
  โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จัดกิจกรรมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม โดยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนท่ามะกาวิทยาคม ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐-๑๐.๐๐น. More...
[เกษมสิทธิ์@3/11/2559 ]
  งานประชาสัมพันธ์ คณะครูคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ นักเรียนประชาสัมพันธ์ และสภานักเรียนร่วมกันจัดทำริบบิ้น แจกฟรีเพื่อติดถวายความอาลัย ณ ห้องประชุมเจ้าคุณทองดำ อาคาร ๕ More...
[เกษมสิทธิ์@31/10/2559 ]
  ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา รับลงทะเบียนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและแจกริบบิ้นสำหรับติดถวายความอาลัย แก่ผู้ปกครองและนักเรียนที่มา More...
[เกษมสิทธิ์@30/10/2559 ]
  คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจ โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการ และครูใหม่ดังนี้ ๑. นางอมรรัตน์ พีรชัยเดโช รองผู้อำนวยการ ๒. นางการะเกษ อ่อนแก้ว ครูวิทยาศาสตร์ More...
[เกษมสิทธิ์@28/10/2559 ]
  คณะครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีการย้ายดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ของ นายศิลป์พิสุทธิ์ พันชะวะนัด ณ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี More...
[เกษมสิทธิ์@28/10/2559 ]
  คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ร่วมพิธีแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และลงนามถวายอาลัย ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[เกษมสิทธิ์@28/10/2559 ]
  ในวันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ประชุมครูเพื่อเตรียมการในการปฏิบัติงานในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙ และแนะนำผู้บริหารและครูที่ย้าย/บรรจุ ปฏิบัติราชการในโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[เกษมสิทธิ์@28/10/2559 ]
  ร่วมลงนามถวายความอาลัย “พ่อหลวง” More...
[เกษมสิทธิ์@20/10/2559 ]
  การประชุมคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร คณะกรรมการดำเนินงาน คณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๖ ศูนย์ศิลปะ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเจ้าคุณทองดำ อาคาร ๕ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[เกษมสิทธิ์@7/10/2559 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ปี ๒๕๖๐ ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ระหว่างวันที่ ๕-๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@7/10/2559 ]
  โรงเรียนสุธีวิทยา อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ศึกษาดูงาน - โครงงานคุณธรรม - โรงเรียนสีขาว - แปลงมะนาวนอกฤดู สถานที่รับรอง ห้องประชุมเจ้าคุณทองดำ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๙ More...
[ลัดดาวัลย์@3/10/2559 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วันที่ ๒๙-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. More...
[เกษมสิทธิ์@3/10/2559 ]
  งานมุทิตาอาจาริยคุณ แก่อาจารย์ที่เกษียณอายุราชการในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ More...
[เกษมสิทธิ์@24/9/2559 ]
  คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนหัวหันผู้มาศึกษาดูงาน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ศึกษาดูงาน จำนวน ๑๐๐ คน ณ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเจ้าคุณทองดำ More...
[เกษมสิทธิ์@23/9/2559 ]
  เว็บไซต์ลิ้งกรอกข้อมูล ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน More...
[เกษมสิทธิ์@16/9/2559 ]
  เรียนครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ที่ใช้ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ๒๕๕๙ ให้กดปุ่ม "เข้าร่วม" เข้าไปในกลุ่มเฟสบุ๊ค คัดกรองนักเรียนยากจน ท.ม.ว. โดยคลิกที่ลิ้งค์นี้ More...
[เกษมสิทธิ์@16/9/2559 ]
  ประชุมครูพละศึกษา-สุขศึกษา สพม.๘ นางนุชนาถ สอนสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กล่าวต้อนรับศึกษานิเทศก์ คณะครูพละศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ ใช้สถานที่ ห้องประชุุมเจ้าคุณทองดำ ท.ม.ว. รังสฤษฎ์ (อาคาร ๕) โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ในการจัดการประชุม ในการนี้ รองฯ นุชนาถ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าประชุมด้วยความยินดียิ่ง More...
[ลัดดาวัลย์@15/9/2559 ]
  มอบเกียรติบัตรงานห้องสมุด และ รางวัลจาก Unif Fresh *งานห้องสมุดโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม มอบเกียรติบัตรผู้เข้าแข่งขันทักษะการสืบค้นในห้องสมุด ได้รับรางวัลต่างๆ มอบรางวัลโดย นางนุชนาถ สอนสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม *รางวัล Unif Fresh รางวัลละ ๑๐๐๐ บาท จับรางวัลโดย นายพิทักษ์ อยู่เป็นสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม (จับรางวัลเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙) ณ บริเวณลานเข้าแถวเช้า เสาธง โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ More...
[ลัดดาวัลย์@15/9/2559 ]
  น้ำผักและผลไม้ ยูนิฟ จัดกิจกรรม ชวนกันดื่มน้ำผักเพื่อสุขภาพ ณ ห้องประชุมเจ้าคุณทองดำ อาคารเจ้าคุณทองดำ ท.ม.ว. รังสฤษฎ์ (อาคาร ๕) เวลา ๑๔.๔๐ - ๑๕.๓๐ น. More...
[ลัดดาวัลย์@14/9/2559 ]
  การฝึกอบรมการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่ดูแลสถานีผลิตพลังงานในหน่วยงานสถานศึกษา Campus Power โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม โดยร่วมกับกิจการร่วมค้าเอ ผู้รับจ้างโครงการติดตั้งสถานีผลิตพลังงในหน่วยงานสถานศึกษา อบรมการใช้งานสถานีพลังงานในวันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเกียรติยศ อาคารแก้วกัลยา (อาคาร ๒) ชั้น ๒ More...
[ลัดดาวัลย์@14/9/2559 ]
  กิจกรรมสภานักเรียน อบรมสภานักเรียน นักเรียนหัวหน้าห้อง ณ ห้องประชุมเจ้าคุณทองดำ ท.ม.ว.รังสฤษฎ์ อาคาร ๕ โรงเรียนท่ามะกาวิทยา เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ More...
[ลัดดาวัลย์@14/9/2559 ]
  โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม : งานแนะแนว จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่การสอบ GAT & PAT ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๑๔-๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ More...
[ลัดดาวัลย์@14/9/2559 ]
  ความสำเร็จการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑ และส่งเสริมการจัดการความรู้ในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ More...
[ลัดดาวัลย์@13/9/2559 ]
  ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ คุณครู เกษียณอายุราชการ ๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@12/9/2559 ]
  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประโคนชัย ๔ อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒ ศึกษาดูงาน จำนวน ๙๐ คน ณ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ๙ กันยายน ๒๕๕๙ More...
[ลัดดาวัลย์@9/9/2559 ]
  กิจกรรมการจัดการความรู้ครูต้นแบบ กระบวนการสอนคิดเชิงเหตุและผล สู่ศตวรรษที่ ๒๑ บนพื้นฐานการวิจัยเครือข่ายนักวิจัยภาคกลางตอนล่าง วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมแก้วกัลยา More...
[ลัดดาวัลย์@6/9/2559 ]
  พิธีเปิดโครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์นักเรียน โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม (บริเวณทางเข้าโรงเรียน) วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ More...
[ลัดดาวัลย์@6/9/2559 ]
  โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนหนองขอนวิทยา จังหวัดอุบลราชธานีศึกษาดูงานโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม โดยต้อนรับ ณ ห้องแก้วกัลยา อาคาร ๒ ศึกษาดูงาน อาคารสถานที่ วิชาการ ห้องสมุด กลุ่มสาระฯทั้ง ๘ และ แหล่งเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑ แปลงมะนาว และโรงเลี้ยงไส้เดือนดิน More...
[เกษมสิทธิ์@5/9/2559 ]
  รับมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[เกษมสิทธิ์@1/9/2559 ]
  กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเลขคี่ ณ วัดใหม่เจริญผล ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี More...
[เกษมสิทธิ์@19/8/2559 ]
  โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ๒๕๕๙ มีการแสดงต่างๆ การทดลองทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ และการตอบคำถามอาเซียน-วิทยาศาสตร์ ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@18/8/2559 ]
  โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จัดงานวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๕๙ ในการนี้ร่วมกับสโมสรโรตารี่มะกากาญจน์ ร่วมกันแสดงความจงรักภักดี ถวายราชสดุดี ต่อพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ More...
[เกษมสิทธิ์@11/8/2559 ]
  การตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๙ ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ โรงเรีนยท่ามะกาวิทยาคม วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@8/8/2559 ]
  คณะครู นักเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม นศท.ทมว. สาธารณะสุข อ.ส.ม. โรงเรียนบริหารธุรกิจกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจ เทศบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกันเดินรณรงค์การออกสิทธิ์ใช้เสียงประชามติ More...
[เกษมสิทธิ์@4/8/2559 ]
  การอบรมเพื่พัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม The Geomater's Sketchpad กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพทางการเรียนคณิตศาสตร์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@4/8/2559 ]
  บรรยากาศการตรวจเครื่องแบบเครื่องแต่งกาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒-๓ หน้าหอประชุมสุทินศักดิ์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วันที ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@4/8/2559 ]
  ประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเจ้าคุณทองดำ อาคาร ๕ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@29/7/2559 ]
  คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Workshop นักเรียนดนตรี/วงดุริยางค์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม โดยมีการฝึกอบรม ให้ความรู้ ตลอดจนถึงปฏิบัติการทางดนตรี ณ ห้องประชุมเจ้าคุณทองดำ อาคาร ๕ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@29/7/2559 ]
  โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ยินดีต้อนรับคุณครูก่อกิจ ธีราโมกข์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ สู่รั้วเหลืองน้ำตาล โดยผู้อำนวยการประทีป หวานชิต อดีตผู้อำนวยการจักรกฤษ แย้มสรวล คณะผู้บริหาร คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และคณะครูฝ่ายบุคคลต้อนรับ More...
[เกษมสิทธิ์@29/7/2559 ]
  การทำข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษา ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม และ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ณ ห้องแก้วกัลยา โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วันที ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@29/7/2559 ]
  กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๕๙ -กิจกรรมแข่งขันทักษะทางภาษาไทย ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ -กิจกรรมพิธีเปิด การประกวดศิลปวัฒนธรรมไทยและละคร ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[เกษมสิทธิ์@29/7/2559 ]
  อบรมนักเรียน (หญิง) ม.๑ ให้ความรู้เกี่ยวกับการก้าวเข้าสู่วัยสาว และการดูแลสุขลักษณะ สุขนิสัยกับการมีประจำเดือนโดยลอลีเอะ ณ ห้องประชุมเจ้าคุณทองดำ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[เกษมสิทธิ์@27/7/2559 ]
  โรงพยาบาลมะการักษ์ โดยหน่วยฉุกเฉิน (ER) อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้นักเรียน เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ ห้องประชุมเจ้าคุณทองดำ อาคาร ๕ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[เกษมสิทธิ์@26/7/2559 ]
  โรงเรียนวัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร ศึกษาดูงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และงานสาระสนเทศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เยี่ยมชมนิทรรศการ การขยายผลการเรียนรู้ห้องเรียนสู่เวทีการแข่งขัน การบรรยายเว็บไซต์งานทะเบียนและสารสนเทศ เยี่ยมชมแปลงมะนาวนอกฤดูแหล่งเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑ และมูลไส้เดือนดิน ณ แปลงเกษตร More...
[เกษมสิทธิ์@26/7/2559 ]
  การอบรมเชิงปฏฺบัติการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" สหวิทยาเขตท่ามะกา" ณ ห้องประชุมเจ้าคุณทองดำ อาคาร ๕ เจ้าคุณทองดำ ท.ม.ว. รังสฤษฎ์ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@23/7/2559 ]
  โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่นักเรียน โดยเทศบาลตำบลท่ามะกา More...
[เกษมสิทธิ์@21/7/2559 ]
  ภาพกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดท่ามะกา วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@19/7/2559 ]
  พุทธบุตร & ทัศนศึกษา ม.๔ ๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@16/7/2559 ]
  ทำบุญ เทศน์มหาชาติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน More...
[เกษมสิทธิ์@9/7/2559 ]
  สโมสรไลออนส์ท่ามะกา กาญจนบุรี จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในอำเภอท่ามะกา และแต่งตั้งนายกสโมสรไลออนส์ท่ามะกากาญจนบุรีคนใหม่ More...
[@4/7/2559 ]
  True move จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเครือข่าย 4G More...
[เกษมสิทธิ์@4/7/2559 ]
  กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@4/7/2559 ]
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรีร่วมกับโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[เกษมสิทธิ์@4/7/2559 ]
  ลูกเสือเดินสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ More...
[เกษมสิทธิ์@1/7/2559 ]
  มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมค่ายยุววาทศิลป์ และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่ More...
[เกษมสิทธิ์@30/6/2559 ]
  นักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาสอนน้องนักเรียนเรื่องการจัดระเบียบแถว More...
[เกษมสิทธิ์@29/6/2559 ]
  กลุ่ม CO-Op KU 31 ศึกษาดูงานเกษตร โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@28/6/2559 ]
  กิจกรรมวันสุนทรภู่โดยกลุ่มสาระฯภาษาไทย วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@24/6/2559 ]
  ปตท.จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับปิโตรเลียมแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกาาปีที่ ๔ และ ๕ ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@24/6/2559 ]
  มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมการประกวดหนุ่ม-สาว ขวัญใจ ศอ.ปย.สย.ภาค7 ณ ลานสุวรรณภูมิ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม More...
[เกษมสิทธิ์@23/6/2559 ]
  การแข่งขันคัดลายมือเนื่องในวันสุนทรภู่ ๒๕๕๙ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเจ้าคุณทองดำ More...
[เกษมสิทธิ์@23/6/2559 ]
  ประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเจ้าคุณทองดำ More...
[เกษมสิทธิ์@23/6/2559 ]
  ตรวจร่างกายและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[เกษมสิทธิ์@23/6/2559 ]
  การแข่งขันแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพ เนื่องในวันสุนทรภู่ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเจ้าคุณทองดำ More...
[เกษมสิทธิ์@21/6/2559 ]
  ค่ายยุวชนวาทศิลป์สัมพันธ์ รุ่นที่ ๒๕ วันที่ ๑๗-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ วัดพระศรีอารย์ More...
[เกษมสิทธิ์@20/6/2559 ]
  พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[เกษมสิทธิ์@17/6/2559 ]
  การเตรียมซักซ้อมกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@15/6/2559 ]
  ต้อนรับครูต่างชาติและครูอัตราจ้างกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@14/6/2559 ]
  อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการพูดและภาวะผู้นำของนักเรียนประชาสัมพันธ์ สภานักเรียน นักเรียนชุมนุมสโมสรอินเตอร์แรคท์และนักเรียนที่สนใจ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@10/6/2559 ]
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงครองพระชารสมบัติครบ ๗๐ ปี วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@9/6/2559 ]
  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมร่วมบริจาคโลหิต ให้กับโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาและโรงพยาบาลมะการักษ์ ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@8/6/2559 ]
  ต้อนรับครูใหม่และนักศึกษาฝึกสอน ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (เอื้อเฟื้อภาพโดย ครูวิพาดา พุทธา และงานประชาสัมพันธ์) More...
[เกษมสิทธิ์@31/5/2559 ]
  ประชุมครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ครั้งที่สาม ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@26/5/2559 ]
  มหาวิทยาลัยรังสิตร่วมกับกสทช.จัดกิจกรรม "รักกำเริบเลิฟคอนเทส" วันที่สอง วันที่ ๒๖ พฤาภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@26/5/2559 ]
  มหาวิทยาลัยรังสิตร่วมกับกสทช.จัดกิจกรรม "รักกำเริบเลิฟคอนเทส" วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@25/5/2559 ]
  ประชุมการจัดทำฐานข้อมูลออนไลน์ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 More...
[เกษมสิทธิ์@23/5/2559 ]
  กิจกรรมโฮมรูมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณ ห้องประชุมเจ้าคุณทองดำ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@19/5/2559 ]
  กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@19/5/2559 ]
  เปิดกิจกรรมชุมนุมประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@16/5/2559 ]
  ลงทะเบียนเรียนซ้ำ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@14/5/2559 ]
  มอบเกียรติบัตรกิจกรรมศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังน้ำ More...
[เกษมสิทธิ์@12/5/2559 ]
  ลงทะเบียน ซื้อหนังสือ เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกาาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@4/5/2559 ]
  ลงทะเบียน ซื้อหนังสือ เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 More...
[เกษมสิทธิ์@4/5/2559 ]
  ลงทะเบียน ซื้อหนังสือ เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน ม.๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@4/5/2559 ]
  ประชุมผู้ปกครอง ลงทะเบียนเรียน ซื้อหนังสือ เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@3/5/2559 ]
  กำหนดการกิจกรรมวันประชุมผู้ปกครอง ลงทะเบียน ซื้อหนังสือเรียนและรับค่าอุปกรณ์การเรียน/เครื่องแบบนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@2/5/2559 ]
  ลงทะเบียน ซื้อหนังสือ เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ และลานเอนกประสงค์ โพธารากุล โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[เกษมสิทธิ์@2/5/2559 ]
  ลงทะเบียน ซื้อหนังสือ เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ และลานเอนกประสงค์ โพธารากุล โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[เกษมสิทธิ์@2/5/2559 ]
  คณะครูร่วมกันจัดหนังสือสำหรับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๒๗-๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ More...
[เกษมสิทธิ์@28/4/2559 ]
  โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมจัดการเรียนปรับพื้นฐานให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๒๕-๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@25/4/2559 ]
  งานสัมพันธ์ชุมชน : ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพคุณแม่ประเสริฐ คงทน ณ วัดท่ามะกา More...
[เกษมสิทธิ์@24/4/2559 ]
  ข่าวประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เดิมจัดปฐมนิเทศวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แก้ไขจัดปฐมนิเทศ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ พร้อม ม.๑ ติดต่อสอบถามครูนวพร ๐-๘๖๔๑-๘๒๒๓ More...
[เกษมสิทธิ์@22/4/2559 ]
  คณะผู้บริหารฯรดน้ำสวัสดีปีใหม่ไทยผู้ใหญ่ More...
[เกษมสิทธิ์@12/4/2559 ]
  ปฏิทินนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประกาศวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@11/4/2559 ]
  รายงานตัวและลงทะเบียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ More...
[เกษมสิทธิ์@10/4/2559 ]
  การรายงานตัวและลงทะเบียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ More...
[เกษมสิทธิ์@9/4/2559 ]
  บรรยากาศการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑/๒๕๕๙ ณ อาคารเจ้าคุณทองดำ ท.ม.ว. รังสฤษฎ์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@3/4/2559 ]
  คณะกรรมการรับสมัครนักเรียน กรอกผลคะแนน O-NET ณ ห้องประชุมเจ้าคุณทองดำ อาคาร ๕ เจ้าคุณทองดำ ท.ม.ว. รังสฤษฎ์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[เกษมสิทธิ์@30/3/2559 ]
  งานครบรอบ ๖๖ ปีราตรีเหลือง-น้ำตาล วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@28/3/2559 ]
  การสอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ณ อาคารเจ้าคุณทองดำ ท.ม.ว. รังสฤษฎ์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@27/3/2559 ]
  พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ More...
[เกษมสิทธิ์@26/3/2559 ]
  คณะครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ร่วมกันจัดซุ้มแสดงความยินดีแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@25/3/2559 ]
  ประชุมครูประจำเดือนมีนาคม ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ More...
[เกษมสิทธิ์@24/3/2559 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา วันที่ ๒๓-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ More...
[เกษมสิทธิ์@23/3/2559 ]
  โรงเรียนท่ามะกาวืทยาคม เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเจ้าคุณทองดำ More...
[เกษมสิทธิ์@20/3/2559 ]
  ประชุมผู้ปกครองและประกาศผลการเรียนนักเรียนชั้น ม.๔-๕ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@18/3/2559 ]
  การประชุมติดตามประสานงานสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป้าหมายภาคกลางและภาคตะวันตก ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนเฉลิมพระเกียร์ติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี More...
[เกษมสิทธิ์@17/3/2559 ]
  ประชุมผู้ปกครองและประกาศผลการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๒ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ More...
[เกษมสิทธิ์@16/3/2559 ]
  ประชุมผู้ปกครองและประกาศผลการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ More...
[เกษมสิทธิ์@15/3/2559 ]
  การประชุมปฏิบัติการการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและจัดทำรายงานประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ ณ ห้องประชุมเจ้าคุณทองดำ อาคาร ๕ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[เกษมสิทธิ์@14/3/2559 ]
  ประชุมสารสนเทศประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเจ้าคุณทองดำ More...
[เกษมสิทธิ์@11/3/2559 ]
  โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ยินดีต้อนรับคณะครูโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ และโรงเรียนวังทรายพูนวิทยา เนื่องในโอกาสเข้ารับการประเมินผลระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นระบบหลักในการบริหารจัดการ และขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาเร่งด่วนสู่ภาคปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@10/3/2559 ]
  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ณ ห้องประชุมเกียรติยศ อาคาร ๒ More...
[เกษมสิทธิ์@4/3/2559 ]
  ผู้อำนวยการประทีป หวานชิต มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันซูโดกุ การตอบปัญหาประจำเดือน ยอดนักอ่าน การรสื่อสารและการนำเสนอ(IS)ยอดเยี่ยมจากงานห้องสมุด นักเรียนช่วยงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ การแข่งขันประกวดมารยาทไทย วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@29/2/2559 ]
  ปัจฉิมนิเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@26/2/2559 ]
  จ่ายเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ อาคารเอนกประสงค์ More...
[เกษมสิทธิ์@25/2/2559 ]
  มอบดอกไม้แก่นักเรียนชั้นม.๖ ที่ได้รับโควต้าในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา More...
[เกษมสิทธิ์@25/2/2559 ]
  การประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการ สมาชิกพฤกษศาสตร์โรงเรียน(เป้าหมาย) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@25/2/2559 ]
  19-20 กุมภาพันธ์ ครูอภินันท์ สีสันต์ วิทยากรอบรมบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนและบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดใกล้เคียง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร More...
[อภินันท์@25/2/2559 ]
  มอบปัจจัยพื้นฐานประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@24/2/2559 ]
  มอบรางวัลให้แก่ผู้ได้รับรางวัลในประกวดภาพถ่ายในกิจกรรมวันวิชาการของชุมนุมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ More...
[เกษมสิทธิ์@24/2/2559 ]
  ประชุมครูเนื่องในวันปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@23/2/2559 ]
  พิธีทำบุญห้องปกครอง ณ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[เกษมสิทธิ์@23/2/2559 ]
  กำหนดการการจ่ายเงิน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานงบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน/ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@23/2/2559 ]
  บรรยากาศการรับสมัครห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และห้องเรียน MEP ณ ห้องประชุมเจ้าคุณทองดำ อาคาร ๕ เปิดรับสมัครวันที่ ๒๐-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@20/2/2559 ]
  ประชุมครูศิษย์เก่า เพื่อระดมความคิดในการจัดงานครบรอบสถาปนาโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ณ ห้องแก้วกัลยา More...
[เกษมสิทธิ์@18/2/2559 ]
  ประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@18/2/2559 ]
  นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์เข้าค่ายวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี วันที่ ๑๓-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@17/2/2559 ]
  คณะครูกำกับการสอบ และกรรมการควบคุมการสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ห้องแก้วกัลยา โดยครูวัฒนา ปลาตะเพียนทอง More...
[เกษมสิทธิ์@16/2/2559 ]
  ขอเชิญร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 66 ปี วันสถาปนาโรงเรียนและวันแห่งความสำเร็จ 66 ปี ราตรีเหลืองน้ำตาล จากวันวานสู่ความสำเร็จ วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2559 More...
[เกษมสิทธิ์@15/2/2559 ]
  ผู้อำนวยการประทีป หวานชิต ร่วมพิธีตัดหวายฝังลูกนิมิต ณ วัดท่ามะกา วันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@15/2/2559 ]
  งานแนะแนวจัดติว O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[เกษมสิทธิ์@15/2/2559 ]
  กลุ่มสาระภาษาอังกฤษจัดกิจกรรม English Camp วันที่ ๑๒-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ More...
[เกษมสิทธิ์@13/2/2559 ]
  การแข่งขันซอฟบอลนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@11/2/2559 ]
  กิจกรรมวันวิชาการ ตลาดนัดอาชีพนักเรียน วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@11/2/2559 ]
  ท่ามะกา ๕๙ ก้าวทันอาเซียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง More...
[เกษมสิทธิ์@10/2/2559 ]
  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ช่วยงานปิดทองฝังลูกนิมิต ณ วัดท่ามะกา ระหว่างวันที่ ๕-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@6/2/2559 ]
  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ช่วยงานปิดทองฝังลูกนิมิต ณ วัดห้วยตะเคียน ระหว่างวันที่ ๕-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@6/2/2559 ]
  กิจกรรมติว O-net ในรายวิชาภาษาไทย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@4/2/2559 ]
  ผู้อำนวยการประทีป หวานชิต มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันภาพยนตร์สั้น วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@4/2/2559 ]
  ภาพกิจกรรมกาชาดตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การรณรงค์ยาเสพติดในโรงเรียน ณ ห้องประชุมเจ้าคุณทองดำ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@2/2/2559 ]
  ลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือวัดเขานกกระจิบ วันที่ ๒๗-๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@2/2/2559 ]
  ประชุมครูประจำวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเจ้าคุณทองดำ More...
[เกษมสิทธิ์@1/2/2559 ]
  โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมยินดีต้อนรับครูใหม่ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@1/2/2559 ]
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ณ ห้องประชุมเจ้าคุณทองดำ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@29/1/2559 ]
  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์แนะแนวช่องทางการศึกษาต่อ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ More...
[เกษมสิทธิ์@29/1/2559 ]
  ผู้อำนวยการประทีป หวานชิต มอบเกียรติบัตร/รางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน หนังสั้น หุ่นยนต์ และ ท็อปพรีโอเน็ต More...
[เกษมสิทธิ์@28/1/2559 ]
  รับการนิเทศ ติดตาม เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม การจัดการศึกษาของสถานศึกษา วันพุธที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ More...
[เกษมสิทธิ์@27/1/2559 ]
  คณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏการจนบุรี แนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ วันพุทธที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเจ้าคุณทองดำ More...
[เกษมสิทธิ์@27/1/2559 ]
  ประชุมครูประจำเดือนมกราคม วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเจ้าคุณทองดำ More...
[เกษมสิทธิ์@25/1/2559 ]
  ทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ณ จังหวัดสุโขทัย วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@25/1/2559 ]
  ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเจ้าคุณทองดำ More...
[เกษมสิทธิ์@25/1/2559 ]
  คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ร่วมกิจกรรมวันครู ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@22/1/2559 ]
  ลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือวัดเขานกกระจิบ วันที่ ๒๐-๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@20/1/2559 ]
  ต้อนรับครูใหม่ที่ย้ายเข้ามาทำการสอน ณ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@19/1/2559 ]
  โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เป็นสถานที่จัดการประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดการสอบ O-NET โดยใช้ห้องประชุมเจ้าคุณทองดำ อาคาร ๕ และหอประชุมสุทินศักดิ์ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@18/1/2559 ]
  แข่งขันกีฬาครู ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี More...
[เกษมสิทธิ์@15/1/2559 ]
  มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน More...
[เกษมสิทธิ์@15/1/2559 ]
  โครงการ AGGIE KPS ชวนน้องสู่รั้วนนทรี จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ More...
[เกษมสิทธิ์@13/1/2559 ]
  ยินดีต้อนรับครูต่างชาติคนใหม่ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@12/1/2559 ]
  กลุ่มจิตอาสาจัดกิจกรรมวันเด็ก ณ โรงเรียนบ้านน้ำมุด More...
[เกษมสิทธิ์@10/1/2559 ]
  ประเมินกิจกรรมอ่านเถิดเด็กไทยถวายเจ้าฟ้ายอดนักอ่าน More...
[เกษมสิทธิ์@10/1/2559 ]
  งานกินเลี้ยงปีใหม่โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[เกษมสิทธิ์@10/1/2559 ]
  ประชุมร้านค้าภายในโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[เกษมสิทธิ์@10/1/2559 ]
  อบรมศูนย์ ERIC More...
[เกษมสิทธิ์@10/1/2559 ]
  อบรมคุณธรรมจริยธรรม More...
[เกษมสิทธิ์@10/1/2559 ]
  กิจกรรมทำบุญประจำสัปดาห์ More...
[เกษมสิทธิ์@10/1/2559 ]
  หน่วยงานภายนอกมอบของสวัสดีปีใหม่ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@7/1/2559 ]
  มอบเกียรติบัตรการแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอลและการแข่งขันในกิจกรรมวันคริสมาสต์ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@7/1/2559 ]
  กิจกรรมทำบุญประจำสัปดาห์ ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ More...
[เกษมสิทธิ์@7/1/2559 ]
  เปิดงานกีฬาวันครู โรงเรียนมัธยมศึกษา กาญจนบุรี More...
[เกษมสิทธิ์@6/1/2559 ]
  คณะผู้บริหารโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม สวัสดีปีใหม่ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ More...
[เกษมสิทธิ์@6/1/2559 ]
  กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙ โดยมีกิจกรรมดังนี้ -ใส่บาตรอาหารแห้ง -จับฉลากสอยดาวเพื่อการกุศล -แข่งขันบาสเก็ตบอล -การแสดงดนตรี More...
[เกษมสิทธิ์@30/12/2558 ]
  การประชุมสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@28/12/2558 ]
  การประชุมเพื่อตอบแบบประเมินเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ ณ ห้องประชุมเจ้าคุณทองดำ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@28/12/2558 ]
  ผู้อำนวยการประทีป หวานชิต มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันศิลปหัถกรรมระดับภาคกลางและภาตะวันออก วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@28/12/2558 ]
  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมติว O-Net ณ ห้องประชุมเจ้าคุณทองดำ อาคาร ๕ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[เกษมสิทธิ์@25/12/2558 ]
  ประชุมประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@24/12/2558 ]
  โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จัดติว O-NET ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@22/12/2558 ]
  โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง More...
[เกษมสิทธิ์@22/12/2558 ]
  โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการประทีป หวานชิต เข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@22/12/2558 ]
  พระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@17/12/2558 ]
  ทัศนศึกษา ม.๒ วัดขนอน ค่ายบางกุ้ง อุทยาน ร.๒ ตลาดน้ำอัมพวา อนุเคราะห์ภาพโดย ครูเอมอร จันทรและคณะ More...
[เกษมสิทธิ์@15/12/2558 ]
  คณะครูและนักเรียนแสดงความยินดีกับผู้อำนวยหงษ์ดี ศรีเสน กับการรับตำแหน่งใหม่ ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@15/12/2558 ]
  โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมยินดีต้อนรับครูทุกท่านเข้ารับตำแหน่งที่โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@15/12/2558 ]
  คณะครูเข้ารับการอบรมในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ More...
[เกษมสิทธิ์@15/12/2558 ]
  งานแสดงความยินดีและเลี้ยงส่งผอ.หงษ์ดี ศรีเสน More...
[เกษมสิทธิ์@9/12/2558 ]
  ทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ More...
[เกษมสิทธิ์@9/12/2558 ]
  ทัศนศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ More...
[เกษมสิทธิ์@9/12/2558 ]
  ภาพกิจกรรมทำบุญเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวา มหาราช ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@4/12/2558 ]
  พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[เกษมสิทธิ์@2/12/2558 ]
  โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมเป็นศูนย์สอบธรรมศึกษา ปี ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@1/12/2558 ]
  คณะครูและนักเรียนร่วมงานกลุ่มชาวไร่อ้อย เขต ๗ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@29/11/2558 ]
  รูปภาพกิจกรรมสุขภาพดีถ้วนหน้าตามรอยเจ้าฟ้านักพัฒนาสาธารณสุขและนักโภชนาการ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[เกษมสิทธิ์@27/11/2558 ]
  รอยยิ้มของผู้บริจาคโลหิต ๒๕๕๘ ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@26/11/2558 ]
  มอบเกียรติบัตร รายการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่ และที่เป็นตัวแทนไประดับภาพ ร่วมกับการมอบเกียรติบัตรในรายอื่นๆ More...
[เกษมสิทธิ์@26/11/2558 ]
  กิจกรรมอบรมยุวกาชาดให้ความรู้เกี่ยวไข้เลือดออก ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[เกษมสิทธิ์@25/11/2558 ]
  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียน ๐,ร,มส. ตกค้าง More...
[เกษมสิทธิ์@25/11/2558 ]
  กิจกรรมวันวชิราวุธ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคทม More...
[เกษมสิทธิ์@25/11/2558 ]
  การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพโดยอาจารย์จาก วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี มาสอนหลักสูตรอาหารและช่างเชื่อมเหล็กดัดให้กับนักเรียนในคาบเรียนบูรณาการ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@19/11/2558 ]
  มอบเกียรติบัตรรางวัล จากงานห้องสมุด ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@19/11/2558 ]
  วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ More...
[เกษมสิทธิ์@14/11/2558 ]
  วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ More...
[เกษมสิทธิ์@13/11/2558 ]
  มอบทุนปัจจัยพื้นฐานแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[เกษมสิทธิ์@13/11/2558 ]
  การประชุมสุดยอดผลงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สหวิทยาเขตท่ามะกา กาญจนบุรี วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[เกษมสิทธิ์@12/11/2558 ]
  เลี้ยงส่งท่านผู้อำนวยการศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[เกษมสิทธิ์@8/11/2558 ]
  ครบรอบวันคล้ายวันเกิด ๙๐ ปี คุณลุงสมพงษ์ สุทินศักดิ์ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[เกษมสิทธิ์@7/11/2558 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[เกษมสิทธิ์@7/11/2558 ]
  ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการมอบทุนปัจจัยพื้นฐานยากจน มัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@5/11/2558 ]
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดรับรางวัลการสอบคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการค่าย1 More...
[เกษมสิทธิ์@5/11/2558 ]
  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ มอบเกียรติบัตรการสอบผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)วิชาคณิตศาสตร์ แก่ "นายคณิศร สมพงษ์" นักเรียนชั้นมัธยมปีที่5/2 More...
[วิพาดา@5/11/2558 ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้างโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[เกษมสิทธิ์@4/11/2558 ]
  ยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่และครูชาวต่างชาติ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@3/11/2558 ]
  การจัดการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ GAT/PAT ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@27/10/2558 ]
  การประชุมเตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมในโอกาสที่โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมเป็นเจ้าภาพ (ศูนย์การแข่งขันศิลปศึกษา) More...
[เกษมสิทธิ์@27/10/2558 ]
  รับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ๒ ตำแหน่ง More...
[เกษมสิทธิ์@26/10/2558 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โรงเรีนยท่ามะกาวิทยาคม ๖-๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ สุวรรณาริเวอร์ไซด์รีสอร์ท จังหวัดชัยนาท More...
[เกษมสิทธิ์@11/10/2558 ]
  โรงเรียนบางสะพานวิทยามาศึกษาดูงาน วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[เกษมสิทธิ์@2/10/2558 ]
  โรงเรียนปทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง มาศึกษาดูงาน ณ หอประชุมเจ้าคุณทองดำ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@30/9/2558 ]
  ประชุมผู้ปกครองและประกาศผลการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[เกษมสิทธิ์@30/9/2558 ]
  ภาพกิจกรรมงาน "สุขสันต์วันเกษียณ" ที่โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมจัดให้กับครูทั้ง ๑๒ ท่านและนักการ-ภารโรงที่เกษียณอายุราชการในปี ๒๕๕๘ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[เกษมสิทธิ์@30/9/2558 ]
  ประชุมผู้ปกครองและประกาศผลการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ More...
[เกษมสิทธิ์@29/9/2558 ]
  ประชุมผู้ปกครองและประกาศผลสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ More...
[เกษมสิทธิ์@29/9/2558 ]
  มอบดอกไม้แสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@18/9/2558 ]
  การประเมินโรงเรียนสีขาว ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[เกษมสิทธิ์@17/9/2558 ]
  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการความเป็นผู้นำของสภานักเรียนและพัฒนานักเรียนยุวชนแนะแนว/เพื่อนที่ปรึกษา YC ปี ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@15/9/2558 ]
  กิจกรรมมอบเกียรติบัตร เนื่องในการแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดที่ผ่านมา ๑๐ กันยายน ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@10/9/2558 ]
  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมกับงานแนะแนวโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมจัดกิจกรรมแนะแนวช่องทางการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเจ้าคุณทองดำ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[เกษมสิทธิ์@8/9/2558 ]
  ภาพกิจกรรมโครงการรวมพลังเยาวชนกาญจน์ต้านสิ่งเสพติด ณ ห้องประชุมสุทินศักดิ์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วันที ๗ กันยายน ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@7/9/2558 ]
  โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมจัดสถานที่สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@6/9/2558 ]
  กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@3/9/2558 ]
  กิจกรรมเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@3/9/2558 ]
  กิจกรรมมอบเกียรติบัตรเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ More...
[เกษมสิทธิ์@27/8/2558 ]
  อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม GSP ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาตร์ โดยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมแก้วกัลยา โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[เกษมสิทธิ์@21/8/2558 ]
  รับถ้วยรางวัลและมอบเกียรติบัตรจากการแข่งขันกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@20/8/2558 ]
  งานประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมใต้อาคารเจ้าคุณทองดำ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[เกษมสิทธิ์@18/8/2558 ]
  การนิเทศเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมแก้วกัลยา โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[เกษมสิทธิ์@18/8/2558 ]
  โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขอำเภอท่ามะกา จัดงานชุมชนร่วมใจปลอดภัยวัณโรค ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@17/8/2558 ]
  กศน. กาญจนบุรี ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมเป็นสนามสอบจัดสถานที่สอบสำหรับ "การทดสอบประเมินระดับชาติ N-Net" วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘" More...
[เกษมสิทธิ์@16/8/2558 ]
  โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมร่วมกับ อบจ.กาญจนบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ค่ายพุทธบุตรกับนักเรียนท่ามะกาวิทยาคมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องคู่ More...
[เกษมสิทธิ์@15/8/2558 ]
  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR : ระยะที่ ๑ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[เกษมสิทธิ์@15/8/2558 ]
  รับโล่รางวัล การแข่งขันการประกวดในหัวข้อเกี่ยวกับกฎหมาย ประจำปี ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@15/8/2558 ]
  พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[เกษมสิทธิ์@14/8/2558 ]
  โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ร่วมกับสโมสรไลออนส์มะกากาญจน์ ชุมชนท้องถิ่น องค์กรต่างๆในชุมชน จัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ เทิดไทองค์ราชินี ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@11/8/2558 ]
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@10/8/2558 ]
  คณะทำงานฝ่ายอาคารสถานที่ ร่วมกันจัดตกแต่งเวทีและเตรียมสถานที่ สำหรับพิธีงานวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๘ ซึ่งโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมจะจัดขึ้นในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@9/8/2558 ]
  ภาพกิจกรรมการแข่งกีฑา จังหวัดที่สนามกลีบบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@6/8/2558 ]
  โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมร่วมกับอบจ.กาญจนบุรี จัดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องคี่ วันที่ ๖-๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ วัดใหม่เจริญผล ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี More...
[เกษมสิทธิ์@6/8/2558 ]
  ท่านเจ้าคุณพระราชวิสุทธาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี เชิญโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมจัดงานโครงงานคุณธรรมในสถานศึกษารางวัลพระราชทาน เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา โดยทางโรงเรียนได้รับความชื่นชมและคำขอบคุณที่นักเรียนไปทำกิจกรรมจิตอาสาในชุมชนอย่างมากมาย More...
[อภิษฐา@1/8/2558 ]
  TARO to School โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ดังออกสื่อ!! More...
[เกษมสิทธิ์@31/7/2558 ]
  การประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตร ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@29/7/2558 ]
  วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ๒๕๕๘ มีกิจกรรมการประกวดมากมาย อาทิ การแต่งกลอนสด การอ่านร้อยแก้ว การพูดสุนทรพจน์ สนุกกับกิจกรรมมากมาย และมีการแสดงละครวรรณคดี สังข์ทอง ตอนรจนาเลือกคู่ More...
[เกษมสิทธิ์@29/7/2558 ]
  โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จัดกิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษาเนื่องในเทศการเข้าพรรษในวันอังคารที ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยมีผู้อำนวยการหงษ์ดี ศรีเสน เป็นประธาน คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม More...
[เกษมสิทธิ์@29/7/2558 ]
  โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม และชุมชนท้องถิ่นร่วมกันจัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดท่ามะกา มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง More...
[เกษมสิทธิ์@29/7/2558 ]
  Eduzones แนะแนวการศึกษา ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[เกษมสิทธิ์@27/7/2558 ]
  ภาพชุด ต้นกำเนิดกว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้ มะนาวนอกฤดูสู่ศตวรรษที่ ๒๑ More...
[เกษมสิทธิ์@18/7/2558 ]
  ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ เป็นประธานเปิดแหล่งเรียนรู้ มะนาวนอกฤดูสู่ศตวรรษที่ ๒๑ More...
[เกษมสิทธิ์@17/7/2558 ]
  กิจกรรมค่ายพุทธบุตร วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@16/7/2558 ]
  ทำบุญประจำสัปดาห์ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[เกษมสิทธิ์@1/7/2558 ]
  ภาพกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[เกษมสิทธิ์@1/7/2558 ]
  โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จัดพิธีปฏิญาณตน ห่างพ้นจากยาเสพติด เนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@27/6/2558 ]
  การติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@26/6/2558 ]
  หน่วยงานภายนอกขอใช้สถานที่จัดกิจกรรม คิดดีทำดี ต่อต้านยาเสพติด วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ วันต่อต้ายาเสพติดโลก More...
[เกษมสิทธิ์@26/6/2558 ]
  กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@26/6/2558 ]
  อบรมเครือข่ายสภานักเรียน ณ ห้องประชุมเจ้าคุณทองดำ อาคาร ๕ More...
[เกษมสิทธิ์@26/6/2558 ]
  ภาพกิจกรรมการบริจาคเลือดแก่สภากาชาดไทย More...
[เกษมสิทธิ์@24/6/2558 ]
  SAR ปีการศึกษา ๒๕๕๗ More...
[เกษมสิทธิ์@23/6/2558 ]
  ภาพกิจกรรมวันไหว้ครูปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[เกษมสิทธิ์@18/6/2558 ]
  การประชุมการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) 2015 ณ ห้องประชุมแก้วกัลยา โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@7/6/2558 ]
  ต้อนรับครูย้าย กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (เกษตร) จากโรงเรียนวัดหวายเหนียว (ปุญสิริ) วิทยา More...
[เกษมสิทธิ์@5/6/2558 ]
  คณะครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ศึกษาดูงานโรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม กรุงเทพฯ More...
[เกษมสิทธิ์@5/6/2558 ]
  พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@29/5/2558 ]
  ทำบุญ ใส่บาตร ในโอกาสวันวิสาขะบูชา ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ -๗ดี กับ อีเอฟเอส ๑๗-๘๕ มม. -๔๐ดี กับ อีเอฟเอส ๑๐-๒๒ มม. -คิสเอ็กซ์โฟ กับ อีเอฟ ๕๐ มม. -๗๐ดี กับ ๗๐-๒๐๐ มม. More...
[เกษมสิทธิ์@29/5/2558 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดประสบการณ์การจัดการศึกษา ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพตามแนวทาง ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@26/5/2558 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดประสบการณ์การจัดการศึกษา ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพตามแนวทาง ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@25/5/2558 ]
  รับน้อง ปฐมนิเทศ ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ห้องประชุมเจ้าคุณทองดำ อาคาร ๕ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@15/5/2558 ]
  กิจกรรมรับน้อง ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ - ไหว้พระ พระภูมิ - ต้อนรับนักเรียนม.๔ และรับน้องโดยรุ่นพี่ ม.๕ และ ๖ - กิจกรรมฐาน More...
[เกษมสิทธิ์@14/5/2558 ]
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ รับหนังสือและค่าอุปกรณ์การเรียน ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@13/5/2558 ]
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รับหนังสือและค่าอุปกรณ์การเรียน ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๘.๐๐-๑๐.๐๐ น. More...
[เกษมสิทธิ์@13/5/2558 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ณ ห้องประชุมแก้วกัลยา โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@13/5/2558 ]
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ๕ รับหนังสือและค่าอุปกรณ์การเรียน วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@12/5/2558 ]
  อบจ.สัญจร ณ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ตลาดนัด OTOP สินค้าบริการ ตรวจสุขภาพ More...
[เกษมสิทธิ์@7/5/2558 ]
  ประชุมข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณ ปี ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมแก้วกัลยา โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[เกษมสิทธิ์@7/5/2558 ]
  นักเรียน ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เรียนปรับพื้นฐาน ใครเป็นใครไปดูกัน ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@7/5/2558 ]
  รับเครื่องแบบ เครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน หนังสือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ วันพุธที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ และ อาคารเอนกประสงค์โพธารากุล More...
[เกษมสิทธิ์@6/5/2558 ]
  ลงทะเบียนนักเรียนชั้น ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@30/4/2558 ]
  ลงทะเบียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@30/4/2558 ]
  ลงทะเบียนเรียน ชั้นม. ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@29/4/2558 ]
  ลงทะเบียนเรียนชั้น ม.๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@29/4/2558 ]
  ลงทะเบียนเรียนชั้น ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@29/4/2558 ]
  ลงทะเบียนเรียนชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@29/4/2558 ]
  แจกเงินปัจจัยพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@27/4/2558 ]
  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำ แนวข้อสอบ ตามตัวชี้วัด ๕ รายวิชาหลัก สหวิทยาเขตท่ามะกา วันที่ ๒๔-๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@25/4/2558 ]
  ทำบุญไหว้ครูดนตรีไทย กลุ่มสาระศิลปะศึกษา ณ อาคารดนตรี โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ๙ เมษายน ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@9/4/2558 ]
  รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[เกษมสิทธิ์@9/4/2558 ]
  บรรยากาศการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@8/4/2558 ]
  มอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@8/4/2558 ]
  โรงเรียนสรรพวิทยาคมศึกษาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@7/4/2558 ]
  บรรยากาศ การรายงานตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ณ ลานเอนกประสงค์ โพธารากุล โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[เกษมสิทธิ์@7/4/2558 ]
  ประกาศสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ สำหรับเรื่องการประกาศห้องเรียนและการมอบตัว More...
[เกษมสิทธิ์@3/4/2558 ]
  ประกาศผลห้องเรียนนักเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และประชุมลงทะเบียนเรียนซ้ำ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@3/4/2558 ]
  ภาพงานถวายพระพร สมเด็จพระเทพฯ ๖๐ พรรษา และเลี้ยงส่งนักเรียน ชั้น ม.๓ และ ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬา โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ๒ เมษายน ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@3/4/2558 ]
  มอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นม.๓ และ ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@2/4/2558 ]
  รับรางวัลโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@2/4/2558 ]
  ซ้อมรับใบประกาศนียบัตร ม.๓ และ ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@30/3/2558 ]
  ประชุมประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเจ้าคุณทองดำ อาคาร ๕ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[เกษมสิทธิ์@27/3/2558 ]
  ประชุมปฏิบัติการจัดทำ SAR ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ More...
[เกษมสิทธิ์@25/3/2558 ]
  ค่ายปั้นคนเป็นครูครั้งที่ 2 เปิดรับใบสมัครและส่งใบสมัครระหว่างวันที่ 16-31 มีนาคมนี้ ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 10 เมษายนนี้ พี่ๆรออยู่ที่ มน. มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก More...
[เกษมสิทธิ์@23/3/2558 ]
  สถิติการรับสมัครนักเรียน วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ และสรุปรวมสถิติ More...
[เกษมสิทธิ์@22/3/2558 ]
  บรรยากาศการรับสมัคร นักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ เข้าศึกษาต่อ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@21/3/2558 ]
  อสม. ใช้สถานที่โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จัดงานเฉลิมฉลอง อสม.กาญจนบุรี More...
[เกษมสิทธิ์@21/3/2558 ]
  แผนผังอาคารรับสมัคร และอาคารส่งเอกสารเพิ่มเติม พิมพ์เอกสารโอเจ็ต หรือติดต่อเอกสารการสมัครที่เคยส่งไปแล้ว More...
[เกษมสิทธิ์@21/3/2558 ]
  โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม รับสมัครนักเรียน ม.๑ และ ม.๔ เข้าศึกษาต่อ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๐-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารเจ้าคุณทองดำ (อาคาร ๕) โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ไม่เว้นวันหยุดราชการ More...
[เกษมสิทธิ์@21/3/2558 ]
  ประชุมผู้ปกครอง ประกาศผลสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[เกษมสิทธิ์@20/3/2558 ]
  โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๐ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารเจ้าคุณทองดำ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[เกษมสิทธิ์@20/3/2558 ]
  ประชุมผู้ปกครอง ประกาศผลสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๘.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. More...
[เกษมสิทธิ์@20/3/2558 ]
  ประชุมผู้ปกครอง และประกาศผลสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@19/3/2558 ]
  ประกาศผลสอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ และประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ณ ห้องประชุมแก้วกัลยา โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[เกษมสิทธิ์@19/3/2558 ]
  ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. More...
[เกษมสิทธิ์@18/3/2558 ]
  ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. More...
[เกษมสิทธิ์@18/3/2558 ]
  ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา มัธยมศึกษา (สพม.๘) วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ More...
[@10/3/2558 ]
  พัฒนาการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้ตรงเป้าหมายและถูกทิศทาง โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๘ ณ ห้องประชุมเจ้าคุณทองดำ อาคาร ๕ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม วันอาทิตย์ที่ ๘ มีนาคม ๑๕๕๘ More...
[เกษมสิทธิ์@10/3/2558 ]
  การประเมิน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำสหวิทยาเขตท่ามะกา โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ More...
[เกษมสิทธิ์@24/2/2558 ]
  24 กุมภาพันธ์ 2557 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3,ม.6 ปีการศึกษา 2557 เป็นนักเรียนที่จบจากท่ามะกา รุ่นที่ 60 More...
[วัฒนา@24/2/2558 ]
  ตรวจพลระเบียบแถว นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม โดยศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกจังหวัดกาญจนบุรี 23 กุมภาพันธ์ 2558 More...
[เกษมสิทธิ์@23/2/2558 ]
  แนะนำห้องเรียน MEP More...
[เกษมสิทธิ์@23/2/2558 ]
  English Camp 2015 More...
[เกษมสิทธิ์@23/2/2558 ]
  30 มกราคม 2558 โรงเรียนท่ามะกาต้อนรับรองผู้อำนวยการคนใหม่ 2 ท่าน นางนุชนาถ สอนสง และนายศิลปพิสุทธิ์ พันชะวะนัด More...
[วัฒนา@19/2/2558 ]
  ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ ดอกเตอร์จากกองขยะ มาสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนม.3,4,6 จากนักคิดนักเขียนมืออาชีพ ขอบคุณ คุณครูทุกท่านและนักเรียน ทุกคนที่ร่วมด้วยช่วยกัน ขอบคุณสำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ที่สนับสนุนกิจกรรมดีๆ ขอบคุณครูวิพาดา พุทธา ครูเคบอย สินสุพรรณ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และขอบคุณคุณครูธีระศักดิ์ บัวแสง ฝ่ายอาคารสถานที่ More...
[อภินันท์@25/1/2558 ]
  งานวันครู 16 มกราคม 2558 เช้าและบ่าย ภาคเช้าพิธีการ ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี และภาคบ่าย การแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตท่ามะกา ณ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[เกษมสิทธิ์@17/1/2558 ]
  การแนะแนว การสอบ O-NET GAT PAT เจ็ดวิชาสามัญ โดยทีมงาน Dek-D ด็อท Com More...
[เกษมสิทธิ์@15/1/2558 ]
  นักเรียนชั้น ม.4,5 ที่สนใจศึกษาต่อด้านไอที ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ. จัดโครงการระหว่างวันที่ 23-27 พ.ค. 2558 สมัครวันนี้ - 7 มี.ค. 58 ได้ที่ ครูสมชาติ ตรียินดี หรือฝ่ายวิชาการ More...
[เกษมสิทธิ์@13/1/2558 ]
  วิชาบูรณาการ ม.1 ตอนกล้วยม้วน กลุ่มแม่บ้านสนามแย้ More...
[เกษมสิทธิ์@11/1/2558 ]
  TMV NewYear Night Party 5 มกราคม 2558 More...
[เกษมสิทธิ์@7/1/2558 ]
  ปิดทองพระ ฉลองขึ้นปีใหม่ 5 มกราคม 2558 More...
[เกษมสิทธิ์@7/1/2558 ]
  ปีใหม่ (นักเรียน) 26 ธันวาคม 2557 More...
[เกษมสิทธิ์@7/1/2558 ]
  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจัดงานคริสมาสตร์ More...
[เกษมสิทธิ์@7/1/2558 ]
  10-13 ธันวาคม 2557 ศึกษาดูงานร.ร.ภูเรือวิทยา/ร.ร.เชียงคาน จังหวัดเลย More...
[วัฒนา@20/12/2557 ]
  4 ธันวาคม 2557 โรงเรียนจัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ More...
[วัฒนา@9/12/2557 ]
  วิดีโองานเกษียณอายุราชการครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ปีการศึกษา2557 More...
[วัฒนา@6/12/2557 ]
  งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีครั้งที่ ๑ จัดโดยสภาพวัฒนธรรม ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม More...
[วัฒนา@2/12/2557 ]
  ๒๘ ตุลาคม คณะครูโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา นครปฐม ศึกษาดูงาน More...
[อภินันท์@29/10/2557 ]
  ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ครูอภินันท์ สีสันต์ รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยและ ปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ จาก ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ More...
[อภินันท์@29/10/2557 ]
  อบรมทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2558 ณ เพชรริมธารรีสอร์ต อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2557p More...
[สรินยา@28/9/2557 ]
  อบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมสุทินศักดิ์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
[สรินยา@22/9/2557 ]
  ครูอภินันท์ สีสันต์ วิทยากรอบรมครูบรรณารักษ์ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคกลางและภาคตะวันออก ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตลอดเดือนกันยายน More...
[อภินันท์@16/9/2557 ]
  พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 โดยไดัรับเกียรติจากประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ผอ.จักรกฤษ แย้มสรวล และคุณลุงสมพงษ์ สุทินศักดิ์ More...
[วัฒนา@4/4/2557 ]
  17-18 มีนาคม 2557 การประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนดีมีคุณภาพ ณ ผางามรีสอร์ท วังน้ำเขียว More...
[อภินันท์@20/3/2557 ]
  10 มีนาคม การอบรมปฏิบัติการใช้โปรแกรมประเมินผลการเรียนรู้และแนวปฏิบัติของโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ณ หอประชุมสุทินศักดิ์ More...
[อภินันท์@10/3/2557 ]
  10-11 กุมภาพันธ์ วิทยากรอบรมครู เรื่องการออกข้อสอบให้ตรงตามตัวชี้วัด ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี More...
[อภินันท์@10/3/2557 ]
  27-28 กุมภาพันธ์ วิทยากรอบรมเรื่องการรู้สารสนเทศสำหรับครูบรรณารักษ์ตามโครงการนำข้อค้นพบจากงานวิจัยไปสู่การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมของสภาวิจัยฯณศูนย์วิทยพัฒนามสธ.อุบลราชธานี More...
[อภินันท์@10/3/2557 ]
  โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมจัดการอบรมขยายเครือข่ายโครงการบันทึกนักประหยัดตัวน้อยร่วมกับโครงการพลังคิด สะกิดโลก วันที่ 21 ธันวาคม 2556 More...
[เกรียงไกร@6/3/2557 ]
  นายณัฐนนท์ บุญเกิด นักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน รุ่นที่ 17 ของ สวทช. ได้รับคัดเลือก 1 ใน 9 ของประเทศ และอาจจะได้รับทุนศึกษาต่อจนถึงระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก More...
[ศิริพร@28/2/2557 ]
   เด็กหญิงกมลชนก วงศ์อัยรา นักเรียนชั้น ม.2/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การประหยัดพลังงานไฟฟ้าตามโครงการ "บันทึกนักประหยัดตัวน้อย" ปีการศึกษา 2556 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค More...
[เกรียงไกร@11/2/2557 ]
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างาน เข้ารับการอบรมโปรแกรมจัดทำแผนอิงระบบประกัน ณห้อง com1 รร ท่ามะกาวิทยาคม วันที่ 28 พ.ย 56
[สรินยา@28/11/2556 ]
  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2557 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ณห้องเกียรติยศ รร ท่ามะกาวิทยาคม
[สรินยา@27/11/2556 ]
  การประชุมสัมมนาโครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วันที่ 17-18 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมบ้านสวนฝนรีสอร์ท More...
[อภินันท์@17/10/2556 ]
  23-25 ก.ย. 2556 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2557-2559) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 ร.ร.ท่ามะกาวิทยาคม ณ เขื่อนวชิราลงกรณ์ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี More...
[อภินันท์@24/9/2556 ]
  วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) มาถ่ายทำวีดิทัศน์การทำงานของครูอภินันท์ สีสันต์ ครูสอนดีของ สสค. เพื่อใช้ในกิจกรรมสัมมนา ระดับชาติของ สสค. “ชุมชนการเรียนรู้ครู : เปลี่ยนห้องสอน ให้เป็น ห้องเรียน (รู้)” ใน วันที่ 4 มิ ย 2556 นี้ ที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กทม. More...
[อภินันท์@22/5/2556 ]
  ครูศิริพร วัชรชัยโสภณสิริ ประชุมคณิตศาสตร์ วิชาการระดับนานาชาติ The Sixth East Asia Regional Conferences in Mathematics Education ( EARCOME 6 ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต More...
[ศิริพร@10/4/2556 ]
  20 มีนาคม 2556 14.00-16.50 น.การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่2/2556 ณ ห้องเกียรติยศ More...
[อภินันท์@21/3/2556 ]
  กิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลแบบบูรณาการและการอนุรักษ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาต้อนต้น(กลุ่มห้องเรียนพิเศษ) ณ ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี วันที่ 8 - 10 มีนาคม 2556 More...
[ฐิติวุฒิ@11/3/2556 ]
  คลิปวีดีโอแสดงการคีย์ BookmarkII More...
[เกษมสิทธิ์@8/3/2556 ]
  คลิปวิดีโอแสดงการดาวน์โหลดแลติดตั้ง บุ๊กมาร์ค More...
[เกษมสิทธิ์@7/3/2556 ]
  นักเรียนที่รักทุกคน ช่วงปิดภาคเรียน งานห้องสมุดจัดกิจกรรมรักการอ่านวันปิดเทอม2โดยให้นักเรียนยืมหนังสือไปอ่านที่บ้านได้คนละ10เล่ม ขอให้มาติดต่อขอใช้บริการได้ทุกวัน นักเรียนชั้นม.3และม.6 ที่จะใช้บริการให้ถ่ายเอกสารบัตรประชาชนมาแสดงด้วยค่ะ ในช่วงสอบจะเปิดบริการเฉพาะช่วงเช้าและช่วงพักเพราะครูต้องคุมสอบนะคะและขอเฉลยปัญหาเกมเศรษฐีประจำเดือนกุมภาพันธ์ (ส่งคำตอบ 303 คน) เลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบันชื่อนายเลอ เลือง มิน เป็นชาวเวียดนาม ดังรูปที่แสดงค่ะ ผู้โชคดีและตอบถูกคือนายธนบดี คงเกตุและนางสาวชญานิษฐ์ จันทรวงศ์ ม.5/4 ส่วน ม.ต้น ตอบผิดนะคะ ขอให้ติดตามข่าวอาเซียนกันด้วยค่ะ
[อภินันท์@27/2/2556 ]
  รองนิพนธ์ สำแดงเดช ครูอภินันท์ สีสันต์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สพม.8 19 ก.พ. ร.ร.นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ 20 ก.พ. ร.ร.ท่าเรือพิทยาคม 22 ก.พ. ร.ร.ท่ามะกาปุญสิริวิทยา More...
[อภินันท์@20/2/2556 ]
  3-8 กุมภาพันธ์ 2556 ครูวัฒนา ศน.ดวงแข ผอ.ปรีชา และคณะทำงาน ประชุมการเขียนคู่มือการใช้โปรแกรม SAR online ของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สำนักทดสอบทางการศึกษา ณ โรงแรมแกรนด์ ไชน่า ถ.เยาวราช กทม. More...
[วัฒนา@6/2/2556 ]
  ค่ายวิทยาศาสตร์ ทางทะเลแบบบูรณาการ และการอนุรักษ์ ณ ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ แสมสาร อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี วันที่ 28-30 ม.ค. 2556 โครงการ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย More...
[ศิริพร@2/2/2556 ]
  รองนิพนธ์ สำแดงเดชและครูอภินันท์ สีสันต์ ผ่านการอบรมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ สถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.8
[อภินันท์@24/1/2556 ]
  คุณครูเยาวเรศ คุณครูศิริพรรณ และคุณครูศิริพร นำเสนอผลงาน ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียนระดับนานาชาติ (วทร.21) ณ ไบเทค บางนา More...
[ศิริพร@24/1/2556 ]
  ขอแสดงความยินดีสำหรับคุณครูทุกท่านที่ได้รับรางวัลในวันนี้นะคะ
[อภินันท์@16/1/2556 ]
  งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ขอแสดงความยินดี กับคุณครูนาคน้อย บุตรประเสริฐ ที่ได้รับรางวัลวิจัยดี ระดับประเทศ รับรางวัลในวันที่ 16 ม.ค. 2556 ณ คุรุสภา กทม. More...
[ศิริพร@5/1/2556 ]
  12-13 ก.ย. 55 ผอ.ณรินทร์ ชำนาญดู, ครูวัฒนา ครูหงษ์หยก ปลาตะเพียนทอง นำเสนอหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม เรื่อง โปรแกรมการบันทึกการขาดเรียนรายวิชาและการลาแบบออนไลน์ และครูนาคน้อยบุตรประเสริฐ นำเสนองานวิจัยพร้อมรับรางวัลผลงานวิจัย ของปี 2553,2554 ณ รร.แอมบาสซาเดอร์ กทม. More...
[วัฒนา@12/9/2555 ]