โปรแกรมเลือกกิจกรรมชุมนุมนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ให้นักเรียนเลือกชุมนุมในระหว่างวันที่ 12 พ.ย. 2561 ถึงวันที่ 20 ธ.ค. 2561

นักเรียนชั้น ม.- ไม่ต้องเลือกชุมนุม
นักเรียนยังไม่ LogIn ไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกเรียนชุมนุม
นักเรียนที่เลือกแล้ว
นักเรียนที่ยังไม่เลือก
ลำดับ
ที่
สำหรับนักเรียน Click เลือกชุมนุม
โดยเลือกชื่อครูที่ต้องการสมัครชุมนุม
ให้ Click ชื่อกิจกรรม
เพื่อดูรายชื่อนักเรียนที่สมัครไว้
 สถานที่จัดกิจกรรม จำนวน
ที่รับสมัคร
จำนวน
ที่สมัครไว้
1  นายสมชาติ ตรียินดี   อ่านนิยายได้ปัญญา   546 20 12
2  นางสาวสิริลักษณ์ ภัทรเวียงกาญจน์   เพื่อนที่ปรึกษา YC ม.ต้น   ห้องแนะแนว 20 20 เต็มแล้ว
3  นางอโนทัย จิตบุญ   ต่อศัพท์   538 20 5
4  นางสาววันลิษา ขำอิ่ม   ต่อศัพท์   538 20 24 เต็มแล้ว
5  นางสาวปรียา พลายพงษา   ต่อปาก ต่อคำ   525 20 18
6  นายกันต์กวี ครุรัตน์ศิริพิมุก   ต่อปาก ต่อคำ   525 20 7
7  นายสุชาติ จงเจริญไพสิฐ   ภาษาไทยสร้างสรรค์   ห้องสมุด 20 23 เต็มแล้ว
8  นางสาวจีระวรรณ พรศิริ   ภาษาไทยสร้างสรรค์   ใต้อาคาร 6 20 42 เต็มแล้ว
9  นางดุจดาว นุชนุ่ม   หนังสือเล่มเล็ก   ห้องสมุด 25 28 เต็มแล้ว
10  นางสาววราพร น้อยเกตุ   Lets pray   ห้องดูแลช่วยเหลือนักเรียน 20 18
11  นางสาวภัทรชนก อ่วมสุวรรณ   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   Com 2 20 20 เต็มแล้ว
12  นางสาวนันทิพร วงษ์ดาว   ภาษาไทยสร้างสรรค์   ห้องสมุด 20 0
13  นางดารารัตน์ ศรีธงไชยะ   ธนาคารโรงเรียน   ธนาคารโรงเรียน 20 11
14  นางสาวศิริพร วัชรชัยโสภณสิริ   เวทคณิต   545 20 4
15  นางนรางกูร สังข์กระแสร์   เพื่อนที่ปรึกษา YC ม.ต้น   ห้องแนะแนว 20 4
16  นางสาวดิฐารัตน์ ลีวรางกุล   Origami   534 20 20 เต็มแล้ว
17  นางสาวปานรวี ภูศรี   GSP Club   524 20 31 เต็มแล้ว
18  นางวรรณี แก้วอุปการ   คณิตคิดเลขเร็ว   523 20 1
19  นางวิพาดา อินทวิชัย   Math Project Club   ห้องศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2 อาคาร 5 20 10
20  นายประณต ฉัฐมะ   GSP Club   524 20 9
21  นายอรรถพล ศรัทธาผล   MATH TMV Talent   521 20 21 เต็มแล้ว
22  ว่าที่ร.ต.หญิงทิพย์มาศ สำแดง   คณิตคิดเลขเร็ว   523 20 7
23  นายก่อกิจ ธีราโมกข์   TMV Robotics   231 15 15 เต็มแล้ว
24  นายจิรภัทร์ เหลืองวัฒนวิไล   A-MATH ม.ต้น   ห้องมุขชั้น 2 ตึก 5 20 35 เต็มแล้ว
25  นายนรุตม์ รัชชประภาพรกุล   A-MATH ม.ปลาย   ห้องมุขชั้น 2 ตึก 5 20 5
26  นายมนตรี แต่งจันทร์   คณิตศิลป์   532 20 0
27  นายณัฐพล กลีบสัตบุตร   คณิตศิลป์   532 20 21 เต็มแล้ว
28  นายธนวุฒิ จันทีเทศ   ติว O-NET   531 20 0
29  นางศิริพรรณ เรียบเจริญ   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 0
30  นายพรพีระ สังข์กระแสร์   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 19
31  นายเกรียงไกร จันหอม   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 12
32  นางสาวจิรนันท์ ฮวยแหยม   ฟิสิกส์   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 30 เต็มแล้ว
33  นางสาวจิรฐา เทือกเถา   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 16
34  นางสรินยา พรหมมา   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 21 เต็มแล้ว
35  นายธวัชชัย วิเศษสิงห์   งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   หอประชุมเจ้าคุณทองคำ, บริเวณอาคาร 4, แปลงเกษตร 20 13
36  นายเชลงศักดิ์ ศักดิ์สิทธิวงศ์   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 0
37  นางสาวนิติยา จันทะสี   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 12
38  นางสาวน้ำฝน วัฒนะไชยศรี   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 19
39  นางสาวฐิตารีย์ สำเภา   สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   หอประชุมเจ้าคุณทองคำ, บริเวณอาคาร 4, แปลงเกษตร 20 15
40  นายรติ จิรนิรัติศัย   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 17
41  นางสาวสุกัญญา มารอด   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 5
42  นางนิชนันท์ จันหอม   สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   หอประชุมเจ้าคุณทองคำ, บริเวณอาคาร 4, แปลงเกษตร 20 31 เต็มแล้ว
43  นายประวัติชัย อินทวิชัย   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 20 เต็มแล้ว
44  นายชวกร คงกะเรียน   สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   หอประชุมเจ้าคุณทองคำ, บริเวณอาคาร 4, แปลงเกษตร 20 12
45  นางการะเกษ อ่อนแก้ว   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 8
46  นางสาวยุวดี พุทสอน   วิทยาศาสตร์   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 36 เต็มแล้ว
47  นางสาวกรรณิการ์ กล้าสืบการ   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 26 เต็มแล้ว
48  นางสาวศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์   สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   หอประชุมเจ้าคุณทองคำ, บริเวณอาคาร 4, แปลงเกษตร 20 20 เต็มแล้ว
49  นายไพรัชน์ จารุจิระวงศ์   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 20 เต็มแล้ว
50  นายจันทร์แก้ว ชื่นมี   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 0
51  นางสาวอัญชลิกา นันทเกษมกาญจน์   สิ่งแวดล้อม   ตึก 1 วิทยาศาสตร์ 20 8
52  นางเรวดี สุขอร่าม   อาเซียน   ห้องอาเซียน 22 22 เต็มแล้ว
53  นางสมพร ภูมเรศ   รักษ์สุขภาพ   ห้องพยาบาล 20 19
54  นางสาวขวัญจิตร ยิ่งยวด   ติวสังคม ม. 6   ห้องอาเซียน 20 27 เต็มแล้ว
55  นางสาวเอมอร จันทร   ติวสังคม ม. 6   ห้อง 433 20 17
56  นางจันทนา ศรีบูจันดี   ติวสังคม ม. 6   ห้อง 111 20 25 เต็มแล้ว
57  นางสาวปัทวรรณ เชื้อชาย   สภานักเรียน   ห้องสภานักเรียน 20 25 เต็มแล้ว
58  นางกันหา อินจีน   เสริมปัญญาพาสนุก   ห้องพักครูสังคม อาคาร 3 20 5
59  นางสาวกมลชนก หาดรื่น   สภานักเรียน   ห้องสภานักเรียน 20 24 เต็มแล้ว
60  นางสาวนิจพิชา ตันสุวรรณ   ติวสังคม ม. 6   ห้อง 434 20 21 เต็มแล้ว
61  นางสาวอลิสา ป่วนเดช   เพลงคุณธรรม   313 20 16
62  นางสาวดาหวัน เฉลิมจรัสกุล   จิตอาสา   ห้องหมวดสังคม 20 0
63  นางสาวบุษยมาศ อินทร์พรหม   สังคมศึกษา   ห้องหมวดสังคม 20 0
64  นายนพดล เล็กบาง   บาสเก็ตบอล   สนามบาสเก็ตบอลข้างตึกสังคมศึกษา 20 13
65  นายพิสิฐ บุญมา   แบดมินตัน   หอประชุม 2 โรงแบดมินตัน 20 20 เต็มแล้ว
66  นายเอนก สุทธิสินทอง   เปตอง   สนามเปตอง 20 18
67  นางสาวปวีณา ปูชะพันธ์   บริดจ์   ห้องพลศึกษา 20 16
68  นายอดุลย์ เชียงทอง   ฟุตซอล   อาคารหลังคาโค้ง 25 44 เต็มแล้ว
69  นายเสนอ วิเศษสิงห์   ศิลปะกับชีวิต   ห้องศูนย์ศิลปะ 20 38 เต็มแล้ว
70  นายไพฑูรย์ มีอินทร์   ดนตรีสากล   ห้องดนตรี 20 15
71  นายพีรพงศ์ ปลาสกุล   ศิลปะ   หน้าอาคารศิลปะ 20 20 เต็มแล้ว
72  นางสุพรรษา เจริญบุตรานนท์   นาฏศิลป์ไทย   ห้องนาฏศิลป์ 20 23 เต็มแล้ว
73  นางสาวณัฐกาญจน์ จานแก้ว   ดนตรีไทย   ห้องดนตรีไทย 20 17
74  นายธนพล อินพรม   ดนตรีสากล   ห้องดนตรี 2 2 เต็มแล้ว
75  นายสุรเดช ทองอ่อน   ดนตรี   ห้องดนตรี 20 20 เต็มแล้ว
76  นางสาวไพเราะ กาฬภักดี   สมุนไพรใกล้ตัว   ห้องคหกรรมตึก 6 20 17
77  นางปราณี เทพเทียน   งานสวยด้วยมือเรา   โรงอาหาร 20 20 เต็มแล้ว
78  นางอรอนงค์ ชัยประเสริฐ   การงานอาชีพ   ห้องคหกรรมตึก 6 20 26 เต็มแล้ว
79  นางวาสนา บัวแสง   เกษตรน่ารู้   ตึกเกษตรและแปลงเกษตร 11 17 เต็มแล้ว
80  นายสุรเชษฎ์ ธนะรัตน์   เกษตรน่ารู้   ตึกเกษตร 20 20 เต็มแล้ว
81  นายสัมฤทธิ์ พุ่มปรีชา   เกษตรน่ารู้   อาคารเกษตรและแปลงเกษตร 20 39 เต็มแล้ว
82  นายชัชชัย รัชชประภาพรกุล   การงานอาชีพ   โรงฝึกงานไฟฟ้า 18 16
83  นายประสาน สีสันต์   งานช่าง   อาคารช่าง 18 18 เต็มแล้ว
84  นายอนุรักษ์ ปลื้มจิตต์   รด. จิตอาสา   ลานกีฬาหน้าอาคารช่าง 20 3
85  นายสุขสันต์ จตุปาริสุทธิศีล   คอมพิวเตอร์   234 20 18
86  นายวัฒนา ปลาตะเพียนทอง   คอมพิวเตอร์   231 20 14
87  นางอภินันท์ สีสันต์   ห้องสมุด   ห้องสมุด 20 20 เต็มแล้ว
88  นางกิติมา วงศ์วัชรมงคล   เวทคณิต   647 20 22 เต็มแล้ว
89  นางสาวพลิมา อุตตโรพร   ห้องสมุดสุดวิเศษ   ห้องสมุด 25 22
90  นางนันทนา วิราศรี   คอมพิวเตอร์   234 20 18
91  นางปันน์ญะพัทธ์ ชินวัฒนกาญจน์   เพื่อนที่ปรึกษา YC   ห้องแนะแนว 20 20 เต็มแล้ว
92  นางสาวณพชนก สุวรรณมณี   โดรน   233 20 36 เต็มแล้ว
93  นายเกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   232 20 21 เต็มแล้ว
94  นางสาวชนิกานต์ นุชนุ่ม   เกษตรน่ารู้   ตึกเกษตรและแปลงเกษตร 20 6
95  นางนาตยา ศรสุวรรณ   ภาษาอังกฤษ   416 20 7
96  นายเคบอย สินสุพรรณ์   Interact จิตอาสา   413 50 20
97  นางสาวยุภา เกิดศิริ   ติวอังกฤษ ม. 3   421 20 20 เต็มแล้ว
98  นางสาวนุจรีย์ รอดประสิทธิ์   English Lunla   414 20 24 เต็มแล้ว
99  นางเฉิดโฉม ลอยพโยม   ติวอังกฤษ ม.6   411 20 31 เต็มแล้ว
100  นางฐาณิชนันท์ ใจจริง   Crossword ม.ต้น   628 20 20 เต็มแล้ว
101  นางมนทิรา มะม่วงชุม   Magic English   622 25 9
102  นางสาวผกาภัทร ธรรมบัญชา   ภาษาจีนน่ารู้   425 40 0
103  นางสาวกนกพร จันทรศร   ติวอังกฤษ ม. 3   421 15 15 เต็มแล้ว
104  นายสิทธา ทับปิ่นทอง   Smart English   628 20 20 เต็มแล้ว
105  นางสาวชมพูนุท คำธารา   ติวอังกฤษ ม.6   411 20 32 เต็มแล้ว
106  ว่าที่ร.ต.หญิงจินตนา ตะพัง   English game   416 20 4
107  Mr.jessie Ornadio   D.I.Y   432 20 20 เต็มแล้ว
108  นางสาวณัฐชนก บุตรดาวงษ์   ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน   426 25 11
109  นางสาวกัญญารัตน์ เรือนอินทร์   ภาษาญีุ่ปุ่นพาเพลิน   426 25 22
110  Mr.Arvin Jake Forte Judan   English Vocab   434 20 11
111  Ms.Elden Love Quino   Easy English   415 40 2
112  นายสาธิต เม่นไพร   Sanook English   423 20 37 เต็มแล้ว
113  นางสาวมณีรัตน์ วนาพิทักษ์กุล   English is fun   628 20 0
114  นายยุทธิชัย อวยชัย   เพื่อนที่ปรึกษา YC ม.4 และ 5   ห้องแนะแนว 20 11
รวมจำนวนครูที่ปรึกษากิจกรรมชุมนุม 114 คน รวมจำนวน 2341 1907