แจ้งข่าวสารของโรงเรียน  
    ประกาศค่าเป้าหมาย 2561 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม(ฉบับปรับปรุง) More...
 [วันที่:20 มีนาคม 2562   ผู้ประกาศ:เกรียงไกร ]
    เอกสารประกอบการประชุมในวันที่ 21 มีนาคม 2562 ไฟล์ MS.Word     ไฟล์ PDF
 [วันที่:20 มีนาคม 2562   ผู้ประกาศ:วัฒนา ]
    SAR 61 More...
 [วันที่:19 มีนาคม 2562   ผู้ประกาศ:เกรียงไกร ]
    รายงานการใช้หลักสูตรใหม่ More...
 [วันที่:8 มีนาคม 2562   ผู้ประกาศ:เกรียงไกร ]
    แบบรายงานการใช้หลักสูตร More...
 [วันที่:6 มีนาคม 2562   ผู้ประกาศ:เกรียงไกร ]
    รายงานการวิจัยในชั้นเรียน (Class Room Research) สำหรับครูโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี More...
 [วันที่:4 มีนาคม 2562   ผู้ประกาศ:จิรวดี ]
    การกำหนดค่าเป้าหมายและการใช่้ามาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2560 More...
 [วันที่:26 กุมภาพันธ์ 2562   ผู้ประกาศ:จิรวดี ]
หน้าที่.. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |