www.tmk.ac.th - /Doc1/


[To Parent Directory]

6/1/2020 10:25 AM 74360 01.แบบฟอร์มขออนุมัติหน่วยการเรียนรู้.docx
6/1/2020 10:25 AM 33336 02.แบบฟอร์มการเขียนคำอธิบายรายวิชา.docx
6/1/2020 10:25 AM 26756 03.แบบฟอร์มการเขียนโครงสร้างรายวิชา.docx
6/1/2020 10:25 AM 50534 04.แบบฟอร์มการเขียนแผนหน่วย.docx
6/1/2020 10:25 AM 26135 05.แบบประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้.docx
6/1/2020 10:25 AM 83890 06.แบบฟอร์มรายงานการใช้หลักสูตร.docx
6/1/2020 10:25 AM 74244 07.แบบฟอร์มขออนุมัติแผนการจัดการเรียนรู้.docx
6/1/2020 10:25 AM 47068 08.แบบฟอร์มการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้.docx
6/1/2020 10:25 AM 18842 09.แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้.docx
6/1/2020 10:25 AM 13601 10. ความคิดเห็นท้ายเล่มแผน.docx
6/1/2020 10:25 AM 17600 11.บันทึกการใช้สื่อ.docx
6/1/2020 10:25 AM 50066 12.course syllabus(กำหนดการสอน).docx
6/1/2020 10:25 AM 18254 13.รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน.docx
6/1/2020 10:25 AM 14146 14.รายงานคุณลักษณะอันพึงประสงค์.docx